!!NOU!! FIȘA MĂSURII ACTUALIZATĂ (ULTIMA FORMĂ) publicat în data de 02.08.2019

Denumirea măsurii:

Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice în domenii neagricol

Codul măsurii: M5/2A

Tipul măsurii

X-INVESTIŢII

X-SERVICII

SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de interventie şi la obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri.

b) Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT

Din analiza datelor demografice rezultă că populaţia cu generaţiile active, cu varste între 18 şi 65 de ani, reprezintă 64,14%, din care salariati înregistraţi în teritoriul GAL, 19,14%. Rezultă o diferenţă de 45,00%, persoane care nu sunt angajate în muncă în teritoriu. Aproape jumătate din populaţia activă nu este înregistrată cu loc de muncă în teritoriu. Dintre aceştia, o parte sunt salariaţi în afara teritoriului GAL, iar o alta sunt persoane fără loc de muncă, neânregistrate în sistemul protecţiei sociale, câştigându-şi existenţa ca producători agricoli-persoane fizice, în ferme de semi-subzistenţă. Pe lângă disponibilitatea evidentă a populaţiei active în teritoriu, se poate remarca şi existenţa unei pieţe stimulative pentru asigurarea serviciilor de bază ale populaţiei locale. Apropierea de capitală nu compenseaza lipsa serviciilor simple adresate populaţiei, care trebuie să fie accesibile în localitatea de domiciliu (cismărie, reparaţii auto, frizerie, coafură, servicii IT, comerţ cu bunuri de larg consum, etc.). Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.3, I.4 şi respectiv analiza SWOT, pt. III.2,III.3.

c) Obiectivul de dezvoltare rurală al (UE) nr. 1305/2013 art. 4, la care contribuie M5/2A

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

d) Obiectivele specifice ale măsurii

Creşterea numărului de activităţi neagricole în teritoriul GAL.

Creşterea stabilităţii economice a teritoriului prin diversificarea activităţilor.

Crearea unor locuri de muncă noi.

e) Prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013

6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

a) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă;

f) Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013

Art. 17. Investiţii în active fizice;

Art. 19. Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor.

 

g) Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6 (prevăzut la art.5, Reg (UE) nr.1305/2013).

h) Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013

Măsura contribuie la obiectivul transversal protecţia mediului.

i) Complementaritatea cu măsurile din SDL

Nu este cazul

j) Sinergia cu alte măsuri din SDL

Nu este cazul

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a Măsurii M5/2A constă în:

 • realizarea unor investiţii în domeniul neagricol de către membrii comunităţii locale;
 • asigurarea serviciilor de bază pentru populaţia din teritoriul GAL;
 • crearea de locuri de muncă noi.

Relevanţa măsurii:

Disponibilitatea forţei de muncă în teritoriu în paralel cu existenţa unei cereri de servicii de bază, justifică necesitatea implementării măsurii.

Necesitatea sprijinului conform măsurii M5/2A rezultă din analiza diagnostic, pt. I.3, I.4, respectiv din analiza SWOT, pt. III.2, III.3.

 1. Trimiteri la alte acte legislative
 • Regulamentul UE 1303/2013;
 • Regulamentul UE 1305/2013;
 • Legea 31/1991 a societaăţilor comerciale cu modificările ulterioare;
 • OUG 44/2008, privind autorizarea persoanelor fizice şi înfiinţarea întreprinderilor individuale şi familiale.

Se adaugă legislaţia naţională referitoare la toate domeniile conexe activităţii:

 • Legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului;
 • Legislaţia naţională în domeniul siguranţei alimentului;
 • Legislaţia naţională în domeniul sanătăţii;
 • Legislaţia naţională în domeniul securităţii la incendiu.
 1. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Beneficiari direcţi :

Fermieri autorizaţi ca PFA, II, IF, cu sediu/punct de lucru şi activitate în teritoriu. Societăţi comerciale, încadrate la categoria microîntreprinderi conform Legii 346/2004 cu sediu/punct de lucru şi activitate în teritoriul GAL.

Societăți cooperative și cooperative agricole cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL.

Beneficiari indirecţi :

Comunităţile locale de pe teritoriul GAL.

 1. Tip de sprijin :
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
 • Plăţi in avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45 (4) şi art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai in cazul proiectelor de investiţii.
 1. Tipuri de acţiuni eligibile

Acţiuni eligibile

 • Achiziţia și instalarea, inclusiv în leasing, a unor echipamente şi dotări aferente activităţii neagricole;
 • investiţii in producerea/utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • investiţii necorporale: achiziţie sau creare de software, licenţe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art.45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.
 • cheltuieli cu consultanţa, proiectarea şi ingineria, pentru elaborarea Cererii de finanţare şi implementarea proiectului.

Toţi beneficiarii trebuie să demonstreze că au domiciliul, sediul sau un punct de lucru în teritoriul GAL. Activitatea economică finanţată/sprijinită se va desfăşura în teritoriul GAL.

Tipuri de activităţi eligibile

Acţiunile eligibile se vor încadra în codurile CAEN eligibile aferente Sub-Măsuriilor 6.2 şi 6.4, PNDR 2014-2020.

Acţiuni neeligibile

 • achiziţii bunuri şi echipamente “second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu exceptia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;
 • cheltuieli care pot fi dublu finanţate în cadrul proiectului eligibil;
 • achiziţie mijloace de transport pentru uz personal sau pentru transport persoane;
 • cheltuieli financiare de orice tip, legate de coninanţarea prin credit bancar;
 • contribuţie în natură;
 • cheltuieli neeligibile conform art. 69 alin (3) din R (UE) nr.1305/2013: dobânzi debitoare, cu excepţia granturilor acordate ca subventţi pentru dobânda sau comisioane de garantare; achiziţionarea de terenuri; taxa pe valoare adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice instrumentelor financiare.
 1. Condiţii de eligibilitate

Beneficiari eligibili

 • persoana fizica autorizata (PFA), intreprinderi individuale (II) sau intreprinderi familiale (IF) înfiinţat cf. OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 • societăţi comerciale înfiinţate cf. Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încadrate în categoria microîntreprindere conform HG346/2004;
 • Societăți cooperative și cooperative agricole cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL.

Beneficiari neeligibili

 • solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;
 • solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de doi ani de la data rezilierii;
 • beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată;
 • solicitanţii care nu respectă declaraţia privind dovada cofinanţării proiectului ca şi cei care nu depun proiectul tehnic ca şi documentele prevăzute în Lista documentelor necesare conform cerinţelor FEADR.
 • solicitanţi aflaţi în insolvenţă sau în incapacitate de plată.
 • solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finanţare că vor depune dovada cofinanţării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic şi nu prezintă documentele la data prevăzută în notificare, nu vor mai putea accesa programul timp de 1 an de la notificare;

Alte precizări

Solicitantul se angajează că va asigura mentenanţa investiţiei pe perioada de cel puţin 3 ani de la data încasării ultimei plăţi;

In cadrul unei sesiuni, aplicantul va depune un singur proiect în cadrul unei măsuri.

 1. Criterii de selecţie
Nr. Principii de selecţie Punctaj
crt.
1. Principiul promovării activităţilor de către tineri sub 40 de ani
Se acordă punctaj suplimentar persoanelor cu vârsta sub 40 de
ani la data depunerii proiectului
2. Principiul diversificării activităţilor de către fermieri
Se  acordă  punctaj  suplimentar  beneficiarilor  cu  activitate
agricolă care îşi diversifică activitatea prin proiect
3. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere în conformitate cu Strategia locala de dezvoltare
4. Principiul localizării întregii activități a solicitantului în teritoriul GAL

 

 

 1. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M5/2A este de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat prin această măsura poate fi de maximum 70.000 Euro. Sumele vor fi stabilite în Ghidul Solicitantului pentru fiecare Apel în parte.

10. Indicatori de monitorizare
Numar de beneficiari 12
Numar de locuri de muncă create 12
11. Total fonduri alocate 315.264 Euro
pdf3

!!NOU!! RAPORT DE SELECTIE MASURA 5 APEL 3 – publicat in data de 16.09.2021

!!NOU!! RAPORT DE EVALUARE MASURA 5 APEL 3– publicat in data de 08.092021

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 5 – publicat în data de 04.08.2021

APEL Scurt nr.2 MASURA 5 – publicat în data de 04.08.2021

APEL Lung nr.2 MASURA 5 – publicat în data de 04.08.2021

Anexa II Apel Lung Masura 5 – publicat în data de 04.08.2021

CERERE DE FINANȚARE M5  – publicat în data de 04.08.2021

Fisa Masurii – publicat în data de 04.08.2021

Fisa de Evaluare– publicat în data de 04.08.2021

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate – publicat în data de 04.08.2021

Anexa 2.1 Studiu de Fezabilitate-proiectii financiare, indicatori financiari   – publicat în data de 04.08.2021

Studiu de Fezabilitate Anexa B – publicat în data de 04.08.2021

Studiu de Fezabilitate Anexa C – publicat în data de 04.08.2021

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica – publicat în data de 04.08.2021

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) – publicat în data de 04.08.2021

Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate – publicat în data de 04.08.2021

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 – publicat în data de 04.08.2021

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile – publicat în data de 04.08.2021

Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat – publicat în data de 04.08.2021

Anexa 11 Lista Ariilor Naturale Protejate  – publicat în data de 04.08.2021

Anexa 12 Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale in accesarea PNDR 2014-2020 – publicat în data de 04.08.2021

Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL  – publicat în data de 04.08.2021

 RAPORT DE SELECȚIE MĂSURA 5 APEL 2– publicat în data de 03.03.2020

 Raport de evaluare măsura 5 apel 2– publicat în data de 12.02.2020

ERATA NR. 1 Din Data de 07.10.2019 la Ghidul Solicitantului Măsura 5 Apel 2 -publicat în data de 08.10.2019

 Ghidul Solicitantului Măsura 5 Apel 2 actualizat– publicat în data de 08.10.2019

Anunțul de prelungire a apelurilor de selecție 

Având în vedere faptul că am primit solicitări din partea potențialilor beneficiari pe cele 2 măsuri pentru  prelungirea apelurilor de selecție, Directorul Executiv GAL Vlăsia Ilfov Nord Est a hotărât prin Decizia nr.713 din 07.10.2019:

 • Prelungirea apelului de selecție nr.2 pentru măsura 5 „Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice în domenii neagricole” până la data de 29.10.2019, ora 16 ;

Anunțul de prelungire a apelurilor de selecție 

Având în vedere faptul că am primit solicitări din partea potențialilor beneficiari pe cele 3 măsuri pentru  prelungirea apelurilor de selecție, Directorul Executiv GAL Vlăsia Ilfov Nord Est a hotărât prin Decizia nr. 698 din 19.09.2019:

 • Prelungirea apelului de selecție nr.2 pentru măsura 5 „Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice în domenii neagricole” până la data de 18.10.2019, ora 16 ;

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 5 – publicat în data de 12.08.2019

APEL Scurt nr.2 MASURA 5 – publicat în data de 12.08.2019

APEL Lung nr.2 MASURA 5 – publicat în data de 12.08.2019

Anexa II Apel Lung nr.2 Masura 5 – publicat în data de 12.08.2019

CERERE DE FINANȚARE M5  – publicat în data de 12.08.2019

Fișa masurii 5 – publicat în data de 12.08.2019

Fișa de Evaluare – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 2.1 Studiu de Fezabilitate-proiectii financiare, indicatori financiari   – publicat în data de 12.08.2019

Studiu de Fezabilitate Anexa B – publicat în data de 12.08.2019

Studiu de Fezabilitate Anexa C – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 11 Lista Ariilor Naturale Protejate  – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 12 Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale in accesarea PNDR 2014-2020 – publicat în data de 12.08.2019

Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL  – publicat în data de 12.08.2019

 Ghidul Solicitantului Măsura 5 Apel 2 în consultare – publicat în data de 29.07.2019

RAPORT DE SELECȚIE APEL 1 MĂSURA 5 

RAPORT DE EVALUARE APEL 1 MĂSURA 5 

Anunt de prelungire a apelului de selecție 

Decizia Directorului Executiv al GAL Vlăsia Ilfov Nord Est nr. 387/23.05.2018 privind prelungirea apelurilor de selecție 

Anunt de prelungire a apelului de selecție 

Decizia Directorului Executiv al GAL Vlăsia Ilfov Nord Est nr. 377/21.05.2018 privind prelungirea apelurilor de selecție 

Anunt de prelungire a apelului de selecție 

Decizia Directorului Executiv al GAL Vlăsia Ilfov Nord Est nr. 368/08.05.2018 privind prelungirea apelurilor de selecție 

ERATA NR.2 DIN 21.05.2018 PENTRU APELUL DE SELECȚIE NR.1 M5

ERATA NR.1 DIN 23.04.2018 PENTRU APELUL DE SELECȚIE NR.1 M5 

In vederea clarificarii documentelor necesare accesarii M1 si M5 din cadrul SDL GAL Vlasia Ilfov Nord-Est s-a completat Ghidul Solicitantului  aferent  M1 si M5 cu urmatoarea precizare:

 • In etapa de depunere a proiectului la GAL,  solicitantul va depune fie documentul emis de  DSVSA, DSP si APM,  fie  dovada solicitarii documentului la DSVSA , DSP si APM  in vederea obtinerii acestuia.

Anunț de prelungire a apelului de selecție 

Decizia Directorului Executiv al GAL Vlăsia Ilfov Nord Est nr. 343/23.04.2018 privind prelungirea apelului de selecție 

Anunț de prelungire a apelului de selecție 

Decizia Directorului Executiv al GAL Vlăsia Ilfov Nord Est nr. 333/02.04.2018 privind prelungirea apelului de selecție 

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 5

APEL Scurt nr.1 MASURA 5

APEL Lung nr.1 MASURA 5

Anexa II Apel Lung nr.1 Masura 5

CERERE DE FINANȚARE M5 

Fișa masurii 5

Fișa de Evaluare

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate

Anexa 2.1 Studiu de Fezabilitate-proiectii financiare, indicatori financiari 

Studiu de Fezabilitate Anexa B

Studiu de Fezabilitate Anexa C

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Anexa 11 Lista Ariilor Naturale Protejate 

Anexa 12 Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale in accesarea PNDR 2014-2020

Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL 

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Numele (obligatoriu)

  Adresa de email (obligatoriu)

  Subiectul

  Mesaj

  Contact

  Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Start typing and press Enter to search